Návštěvní řád

Základní ustanovení

ČFA park Chabařovice z.s. se sídlem Husovo náměstí 3, 403 17 Chabařovice, spisová zn.: L 13676/KSUL vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, IČO: 19282940 jako organizátoři airsoftového parku Chabařovice (dále jen PARK) vydávají tento návštěvní řád s odkazem na povinnost, kterou jim v tomto směru ukládá zákon.

Návštěvní řád určuje závazná pravidla chování všech osob, kteří vstupují do areálu, který je tvořen:

 • vymezeným prostorem pro airsoftovou hru, občerstvení a doplňkový prodej určeným pro návštěvníky,
 • vymezeným prostorem určeným pro sportovce a zvané hosty,
 • vymezeným prostorem určeným pro technické zázemí PARKU,
 • vymezeným prostorem určeným pro stanování návštěvníků,
 • vymezeným prostorem určeným pro parkování vozidel návštěvníků,
 • přilehlými komunikacemi a obslužnými plochami,

a které jsou ve správě organizátorů parku (dále jen Areál Parku).

Účelem návštěvního řádu je zejména zajištění bezpečnosti osob, ochrany jejich zdraví a majetku a současně zajištění ochrany majetku a know-how uvnitř v jeho prostor.

Každý návštěvník svým vstupem do areálu parku bere na vědomí, že je povinen dodržovat veškeré podmínky a pravidla chování stanovené tímto návštěvním řádem a zavazuje se je dodržovat.

Každá osoba vstupující do areálu parku souhlasí bez dalšího upozornění s bezplatným využitím svého obrazu nebo podobizny jako součásti jakéhokoli obrazového záznamu, přenosu či reprodukce pro dokumentární i komerční a propagační účely v rámci zobrazení celé nebo části akce a v souvislosti s parkem, pořadatelem a jejich partnery.

Prostor pro airsoftovou hru, občerstvení a doplňkový prodej určený pro návštěvníky bude 60 minut po ukončení programu uzavřen a vyklizen. Návštěvníci jsou povinni uposlechnout výzvy bezpečnostní služby a uvedený prostor opustit.

Organizační opatření

Vstupovat a pobývat v areálu parku mohou návštěvníci pouze na základě předloženého ID náramku, opravňující je ke vstupu na akci, přičemž při prvním vstupu do areálu je návštěvník na základě zaplaceného vstupného označen bezpečnostní službou příslušným identifikačním náramkem. Vstupovat do areálu je možné pouze v místech k tomu určených.

Na požádání bezpečnostní služby je návštěvník parku povinen se kdykoli prokázat řádně nasazeným identifikačním náramkem. Tento náramek je nepřenosný. Návštěvník, který řádně neprokáže své oprávnění k pobytu v areálu parku je povinen bezodkladně opustit prostory areálu parku. V opačném případě bere na vědomí, že bude z těchto prostor vyveden bezpečnostní službou.

Organizátoři parku si vyhrazují právo bez náhrady vstupného odepřít vstup nebo vyvést každou osobu, jejíž jednání bude v rozporu s právními předpisy, s tímto návštěvním řádem případně dalšími předpisy organizátora upravujícími provoz parku, dále každou osobu, která neuposlechne pokynů bezpečnostní služby nebo pracovníků požárního dozoru a rovněž i osobu, která obtěžuje ostatní návštěvníky, tropí výtržnosti nebo ničí majetek.

Každý návštěvník vstupující do areálu parku souhlasí s tím, aby byla provedena ze strany bezpečnostní služby či organizátora osobní kontrola, kontrola zbraní i jejich přeměření a současně i kontrola jím vnášených zavazadel . Odmítnutí této kontroly může být důvodem k odepření vstupu do areálu parku.

Návštěvník areálu parku je také povinný podrobit se dechové zkoušce v případe podezření na požiti alkoholu či podrobit se testu na návykové látky.

Za osobní věci návštěvníků organizátoři neručí a návštěvník vstupem přebírá plnou odpovědnost za své svěci.

Za nezletilé návštěvníky odpovídají jejich zákonní zástupci, případně osoby vykonávající nad nezletilými dohled.

Povinnosti návštěvníků parku

Každý návštěvník je povinen chovat se v areálu parku tak, aby svým jednáním neohrožoval bezpečnost jiných osob a jejich majetku, nepůsobil škodu na majetku umístěného v jeho prostorách.

Každý návštěvník je povinen chovat se tak, aby svým jednáním neomezoval či neobtěžoval jiné osoby nad míru odpovídající okolnostem probíhající akce.

Každý návštěvník je povinen dodržovat příkazy a pokyny bezpečnostní služby, pracovníků požárního dozoru a přítomné zdravotní služby apod.

Zákazy

Bez písemného povolení organizátora je v celém areálu parku přísně zakázáno:

 • sundávat si ochranu očí,
 • hrát se zbraní se silnější úsťovou rychlostí než 130m/s
 • manipulovat s otevřeným ohněm, používat přenosné grily a tlakové lahve s hořlavými plyny,
 • prodávat nebo nabízet zboží a služby, provádět zprostředkování, reklamu, apod.,
 • střílet mimo prostor k tomu vyhrazený,

V celém areálu parku (tj. včetně obslužných ploch a ploch určených k parkování vozidel a stanování) je zakázáno:

 • vnášet ostré zbraně,
 • užívat drogy a jiné psychotropní látky,
 • vnášet natlakované nádoby (výjimkou jsou nádoby pro zbraně HPA), hořlaviny a jiné nebezpečné materiály,
 • vstupovat se psy a s jinými zvířaty,
 • vstupovat do míst, které nejsou určeny pro návštěvníky,
 • vnášet a používat pyrotechniku bez povolení organizátorů,
 • ničit technická zařízení, vybavení stánků a sanitární zařízení,
 • poškozovat bezpečnostní zařízení nebo je vyřazovat z provozu,
 • popisovat, polepovat nebo pomalovávat zařízení a vybavení areálu,
 • odhazovat odpadky mimo místa k tomu určená,
 • stanovat nebo nocovat na místech, která k tomu nejsou organizátory určena, zejména na parkovištích, v blízkosti komunikací, vodních ploch a ve vzdálenosti menší jak 3 metry od vyhrazených prostor parku.
Ve vymezeném prostoru je dále zakázáno:
 • vnášet neskladné či objemné předměty bez povolení organizátorů,
 • vstupovat se psi a s jinými zvířaty,
 • vjíždět s dopravními prostředky, jízdními koly, koloběžkami, na kolečkových bruslích apod.

Ochrana zdraví a bezpečnost

Dohled a dozor nad zajištěním bezpečnosti osob a majetku, jakož i dohled nad dodržováním příslušných právních a jiných předpisů, včetně tohoto návštěvního řádu, přísluší pracovníkům bezpečnostní služby a pracovníkům požárního dozoru.

Bezpečnostní služba a pracovníci požárního dozoru jsou oprávněni vydávat závazné pokyny k bezproblémovému průběhu akce v rozsahu svých kompetencí.

Zdravotnická asistence přítomná v prostoru pro airsoftovou hru, občerstvení a doplňkový prodej určený pro návštěvníky poskytuje pouze základní a akutní ošetření. Podle potřeby zprostředkuje převoz zraněného do nejbližšího nemocničního zařízení anebo na místo, kde bude předán do péče zdravotnické záchranné službě.

Návštěvníci jsou povinni uposlechnout pokynů a příkazů výše uvedených osob a respektovat bezpečnostní značení a informační cedule umístěné v areálu parku.

Linky tísňového volání v případě nouze:

112 – Jednotné evropské číslo tísňového volání (SOS)

158 – Policie

150 – Hasiči

155 – Zdravotnická záchranná služba

V případě nouze se obraťte na kteréhokoliv pracovníka organizátora.

Odpovědnost za škody a důsledky porušení návštěvního řádu

Vstupem do areálu parku návštěvník souhlasí s tímto návštěvním řádem a zavazuje se jej dodržovat.

Každý návštěvník vstupuje a pobývá v areálu parku na vlastní nebezpečí. Organizátoři odpovídají pouze za škody na zdraví či majetku způsobené úmyslným nebo hrubě nedbalým chováním jeho zaměstnanců či osob v obdobném poměru.

Za poranění a úrazy, které si návštěvník způsobí vlastní neopatrností, zanedbáním svých povinnosti a nedodržením návštěvního řádu nebo pokynů pověřených osob organizátora nenesou organizátoři parku odpovědnost.

Jakákoli aktivní účast nebo zapojení se návštěvníka do airsoftové hry je na jeho vlastní nebezpečí. Za případnou újmu návštěvníka vzniklou při této činnosti nenesou organizátoři odpovědnost.

Náhrada veškerých škod způsobených návštěvníkem bude vymáhána v souladu s příslušnými právními předpisy, a to včetně ušlého zisku (např. v důsledku udělení pokuty ze strany orgánů státního odborného dozoru, zrušení akce apod.).

Ostatní záležitosti výslovně neupravené tímto návštěvním řádem se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění.

za ČFA park Chabařovice z.s.

Jiří Kaňka, Předseda spolku

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. /data/web/virtuals/334203/virtual/www/domains/parkchaba.cz/wp-includes/link-template.php on line 394

Warning: Attempt to read property "ID" on null in /data/web/virtuals/334203/virtual/www/domains/parkchaba.cz/wp-includes/link-template.php on line 409
https://parkchaba.cz/navstevni-rad/">View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Save settings
Cookies settings